Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Skupština Turističke zajednice Općine Selca

Skupština Turističke zajednice Općine Selca

Članove TZ-a pozivamo na Osnivačku Skupštinu Turističke zajednice Općine Selca dana 29. rujna 2010. u prostorijama Općine Selca s početkom u 19,00 sati

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE SELCA

Trg S. Radića br. 5

21425 Selca

 

 

 

P O Z I V

 

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te članka 1. Statuta Turističke zajednice Općine Selca, pozivamo vas na Osnivačku Skupštinu Turističke zajednice Općine Selca koja će se održati dana 29. rujna 2010. godine (srijeda) u prostorijama Općine Selca (općinska vijećnica), sa početkom u 19:00 sati.

 

 

D N E V N I    R E D

 

 

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine:

-         verifikacijska komisija

-         zapisničar

-         ovjerovitelj zapisnika

  1. Izvješće verifikacijske komisije
  2. Donošenje Statuta Turističke zajednice Općine Selca
  3. Donošenje Poslovnika o radu Turističke zajednice Općine Selca
  4. Izbor članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Selca
  5. Izbor članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Selca
  6. Izbor predstavnika TZO Selca u Skupštinu Turističke zajednice Splitsko - dalmatinske županije
  7. Prigodna riječ

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ivica Škrpaca, prof. v.r.