Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

SDŽ - Javni poziv za potpore iz programa razvoj ribarstva

SDŽ - Javni poziv za potpore iz programa razvoj ribarstva

Splitsko - dalmatinska županija objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa razvoja ribarstva za 2014.

 

            REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i

                  europske integracije

 

Klasa: 324-01/14-01/04

Urbroj: 2181/1-05-14-3

Split,  21.08. 2014.

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, temeljem članka 2. Programa razvoja ribarstva („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije" br. 2/11), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa razvoja ribarstva za 2014.

 

 

I   Predmet Javnog poziva

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za projekte iz Programa razvoja ribarstva za 2014. i to za:

 

Mjeru 1. Sufinanciranje projekata izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene uzgoju, preradi i konzerviranju  riba, rakova i školjki.

Mjeru 2.  Sufinanciranje projekata marketinške pripreme proizvoda ribarstva

Mjeru 3. Sufinanciranje projekata izgradnje/rekonstrukcije iskrcajnih mjesta

Mjeru 4. Sufinanciranje projekata uvođenja sustava analize opasnosti kritičnih kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte uključene u uzgoj i/ili preradu morskih i slatkovodnih organizama

Mjera 5. Sufinanciranje rada strukovnih udruženja u ribarstvu

 

 

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za:

Mjeru 1.

-          projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih uzgoju, preradi i konzerviranju riba, rakova i školjki sufinanciranje se vrši u iznosu do 50% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) i propisa donesenih na temelju njega, a najviše do 50.000,00 kuna.

 

Mjeru 2.  

-          projekte marketinške pripreme proizvoda ribarstva izrada i tisak promidžbenog materijala (izrada nove web stranice na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda te promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brendiranje i grafičko dizajniranje proizvoda, savjetodavne usluge istraživanja tržišta proizvoda ribarstva s ciljem unaprjeđenja  kvalitete proizvoda i stavljanja na tržište)  u iznosu do  50 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna

 

Mjeru 3.  

-          za projekte izgradnje/rekonstrukcije iskrcajnih mjesta, sufinanciranje se vrši u iznosu do 30 % opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) i propisa donesenih na temelju njega, ili dokumentacije potrebne za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno ishođenje dozvola a najviše do 100.000,00 kuna,

-          za projekte izgradnje/rekonstrukcije iskrcajnih mjesta, sufinanciranje se vrši u iznosu do 30 % opravdanih troškova izvođenja radova, a najviše do 100.000,00 kuna,

-          prijave mogu obuhvatiti i izradu dokumentacije i izvođenje radova, u kojem slučaju ukupan iznos ne smije prijeći 150.000,00 kuna.

 

Mjeru 4.  

-          za troškove uvođenja sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka- HACCP sustava sufinanciranje se vrši u iznosu do 50 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 10.000,00 kuna

 

Mjeru 5.

-          za troškove rada strukovnih udruženja u ribarstvu sufinanciranje se vrši u iznosu do 50 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna.

 

 

II Korisnici sredstava

za Mjeru 1.)

Pravna i fizička osoba u sustavu PDV-a i to:

-          pravna i fizička osoba koja ima povlasticu za uzgoj i povlasticu za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine" br.106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 14/14) i Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine" br. 81/13, 14/14) 

-          obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar s osnovnom djelatnošću uzgoja, prerade i konzerviranja  riba, rakova i školjki

-          ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama („Narodne novine" br. 81/13; 14/14)

 

za Mjeru 2.)

Pravna i fizička osoba u sustavu PDV-a i to:

-          pravna i fizička osoba koja ima povlasticu za uzgoj i povlasticu za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine" br.106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 14/14) i Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine" br. 81/13; 14/14)

-          obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar s osnovnom djelatnošću uzgoja, prerade i konzerviranja  riba, rakova i školjki

-          ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama („Narodne novine" br. 48/10)

za Mjeru 3.)

-          jedinica lokalne samouprave,

-          nadležna Lučka Uprava,

-          ovlaštenik koncesije za upravljanje lučkim područjem.

Dodatni uvjeti:

-          iskrcajno mjesto navedeno u Odluci o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (NN br. 64/09; 66/09),

-          u slučaju da je podnositelj prijave ovlaštenik koncesije za upravljanje lučkim područjem, namjena koncesije u Ugovoru o koncesiji mora biti gospodarsko korištenje iskrcajnog mjesta odnosno korištenje za potrebe ribarstva.

 

za Mjeru 4.)

-          pravna i fizička osoba koja ima povlasticu za uzgoj i povlasticu za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine" br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 14/14) i Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine" br. 81/13, 14/14) 

-          obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar s osnovnom djelatnošću uzgoja, prerade i konzerviranja  riba, rakova i školjki

-          ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama („Narodne novine" br. 81/13; 14/14)

 

Za Mjeru 5.)

-          udruge u ribarstvu  koje su registrirane sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02)

 

Podnositelji zahtjeva (za sve Mjere) ne smiju imati dugovanja prema županiji i državnom proračunu RH, te moraju imati sjedište i djelatnost na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

III Potrebna dokumentacija

 

Dokumentaciju za natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz „Programa razvoja ribarstva" s podrobnijim informacijama i razrađenim uvjetima i elementima iz ovog natječaja, te sadržajem prijave i uputama za davanje iste, može se preuzeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Domovinskog rata 2/1, 21 000 Split, svakim radnim danom od 8 do 13 sati, soba br. 134  ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

 

 

IV Način, rok i mjesto dostave zahtjeva

 

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

 

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije,

Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split

- Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa razvoja ribarstva za 2014.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Obavijesti o objavi Javnog poziva u glasilu „Slobodna Dalmacija".

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

V Obrada zahtjeva

 

Povjerenstvo za provedbu Programa razvoja ribarstva za 2014. obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, te utvrđuje iznose potpore.

U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista zahtjeva.

 

VI  Isplata sredstava

 

Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Župan.

S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se Ugovor o dodjeli bespovratne potpore.

Potpora se dodjeljuje po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava.

 

VII Ostale informacije

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije te u drugim izvještajima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju broj telefona 400-072 ili e-poštom: katarina.suta@dalmacija.hr.

 

Potrebna dokumantacija je dostupna na sljedećem linku:

-          Program razvoja ribarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji

-          Zahtjev za potporu - ribarstvo

-          Izjava o dobivenim državnim potporama

-          Odgovorna osoba za provedbu Programa