Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

SDŽ - Javni poziv osnivanje i razvoj malog gospodarstva

SDŽ - Javni poziv osnivanje i razvoj malog gospodarstva

SDŽ objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014.

                         

            REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i

                  europske integracije

 

Klasa: 300-01/14-01/38

Urbroj:  2181/1-05-14-3

Split,  21.08.2014.

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, temeljem članka 10. Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije 2014.-2017. („Službeni glasnik  Splitsko-dalmatinske županije" broj 1/14), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014.

 

 

I Predmet Javnog poziva

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za projekte iz Mjere A1: Žene poduzetnice i Mjere A2: Mladi i početnici u poduzetništvu u 75% iznosu opravdanih troškova sukladno Programu, izuzev sektora poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, a najviše do 20.000,00 kuna. 

Prijaviti se ne mogu korisnici čije su prijave odobrene u prethodno objavljenom istoimenom Javnom pozivu za 2014. godinu i koji su obaviješteni o namjeri dodjele de minimis potpore u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije" br. L 352/2013.), a sukladno Odluci o raspodijeli dijela sredstava Proračuna Splitsko dalmatinske županije za 2014. (Klasa: 402-01/14-01/1305; Urbroj: 2181/1-05-14-02) za 2014. godinu.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:

-          Ulaganja u proizvode/usluge, poboljšanje prodaje, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta.

-          Nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.

-          Nabava vozila za gospodarske svrhe.

-          Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge.

-          Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima.

-          Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva.

-          Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod.

-          Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

-          Poduzetnička izobrazba.

-          Ćuvanje djece poduzetnicama početnicama (do 1. godine poslovanja) u 75%- tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.

 

II Korisnici sredstava

 

Za MJERU A1 se mogu prijaviti:

- trgovačka društva i obrti koji spadaju u subjekte malog gospodarstva, u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena i nad kojima se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjavaju kriterije da se nad njima provede stečajni postupak.

 

- izuzete su trgovačke djelatnosti (područje G-trgovina na veliko i malo), ugostiteljske djelatnosti (područje I-djelatnosti pripreme i usluživanja hrane; ugostiteljski objekti  tipa kafića, restorana, objekata brze hrane) te proizvodne djelatnosti skupine 10.7 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine" broj 58/07).

 

Za MJERU A2 se mogu prijaviti:

- isključivo proizvodna trgovačka društva i obrti koji spadaju u subjekte malog gospodarstva i čiji je vlasnik mladi poduzetnik do 30 godina, odnosno poduzetnik početnik do 55 godina života koji do datuma podnošenja prijave posluje najviše do dvije godine i nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta (trgovačkog društva ili obrta) i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak.

- isti ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim programom, a koji čini glavni ili pretežit udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine" broj 58/07) u proizvodnim područjima izuzev skupine 10.7.

 

Podnositelji zahtjeva za obje Mjere moraju imati sjedište i djelatnost na području Županije, te podmirene financijske obveze prema državnom i županijskom proračunu.

 

 

III Potrebna dokumentacija

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

-          ispunjen prijavni obrazac,

-          ispunjeni obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti,

-          ispunjeni obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba,

-          potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset dana (original) ili ovjerena preslika,

-          izvod iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana).

 

Ostala dokumentacija ovisno o pravnom statusu podnositelja prijave:

 

Trgovačka društva

-          osnivački akti Društva ( Društveni ugovor, Statut)

-          Podaci o bonitetu (obrazac BON 1) i Podaci o solventnosti (obrazac BON 2/SOL 2) ne stariji od 30 dana

-          preslik kompletnog Godišnjeg financijskog  izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu 

-          preslik ponuda/računa/predračuna/Ugovora iz tekuće godine u kojoj je objavljen natječaj

-          preslik žiro računa i IBAN-a

-          potvrda o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju (OIB)

 

 

Obrti

-          Podaci o solventnosti (obrazac BON 2/SOL 2) ne stariji od 30 dana

-          Obrti koji posluju u sustavu  poreza na dobit dostavljaju presliku kompletnog Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđen od FINA-e

-          Obrti koji posluju u sustavu poreza na dohodak dostavljaju presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodnu godinu

-          Preslik ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva

 

 

 

 

IV Način, rok i mjesto dostave ponuda

 

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

 

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije,

Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split

- Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.-2017.)

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Obavijesti o objavi Javnog poziva u glasilu „Slobodna Dalmacija".

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

V Obrada zahtjeva

 

Povjerenstvo za provedbu Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, te utvrđuje iznose potpore.

 

U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista zahtjeva, u padajućem nizu, sukladno kriterijima za ocjenjivanje zahtjeva:

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA

bodova

najviše

1.

Udio vlastitih ili drugih izvora sredstava

>61%

30

30

41-60 %

20

25% do 40%

10

2.

Djelatnost

Proizvodne i prerađivačke djelatnosti

8

20

Računalne djelatnosti i proizvodnja softvera

7

Usluge

5

3.

Podnositelj

Žena

8

18

Mladi poduzetnik

5

Poduzetnik početnik

5

4.

Kategorija

Podnositelj u kategoriji mikro poduzetnik

5

12

Podnositelj u kategoriji mali poduzetnik

5

Podnositelj u kategoriji srednji poduzetnik

2

5.

Ulaganje na otocima

10

20

6.

Ulaganje na područjima s težim uvjetima gospodarenja

10

           

 

Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova nakon provedenog rangiranja.

 

 

VI  Isplata sredstava

 

Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Župan.

S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se Ugovor o dodjeli bespovratne potpore.

Potpora se dodjeljuje po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava.

 

VII Ostale informacije

 

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije te u drugim izvještajima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju broj telefona 400-072 ili e-poštom: katarina.suta@dalmacija.hr 

 

Potrebnu dokumentaciju potražite ovdje