Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Održano javno izlaganje III. Izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca

Održano javno izlaganje III. Izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca

U Općinskoj vijećnici u Selcima, održano je u javnoj raspravi, javno izlaganje o Prijedlogu III Izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca kao i prijedlog UPU-a gospodarske zone Konopice

Javno izlaganje su u ime nositelja izrade otvorili djelatnici tvrke URBOS d.o.o. iz Splita, te pročelnik JUO-a gosp. Drago Štambuk.

Nazočni su upoznati o razlozima izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca i o roku u kojem mogu dostaviti prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana, sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca i izradi UPU-a gospodarske zone Konopice.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava.

Kompletna dokumentacija je dostupna  o v d j e.

 

SAŽETAK ZA JAVNOST

Ovim sažetkom nisu obuhvaćeni svi propisani elementi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca n(III). Sažetak ne može u potpunosti zamijeniti cjeloviti tekstualni i grafički dio Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca.

 

Pravni osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Selca

Pravni osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je:

-     članak 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13.)

 -    Odluka o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", broj 2/12.)

 

Izrada  izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana uređenja općine Selca je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja  na  području  općine Selca te  reagiranju  na prostorne  pojave  i  procese  koji  nisu  u  skladu s razvojnim ciljevima Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca", broj 5/06.) kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu s izmjenama nadređene prostorno planske dokumentacije i regulative. Također se ocjenjuje potrebnim osigurati nove uvjete razvoja Općine u pogledu energetske učinkovitosti i osiguranja prostora za razvoj naselja na obali i u unutrašnjosti otoka.

Postupak izrade Prostornog plana pokreće se radi unapređenja gospodarstva općine Selca, osiguranjem prostora za gradnju gospodarskih sadržaja poznatih investitora a unutar poslovnih zona koje se mogu brzo realizirati. U tu svrhu je potrebno revidirati postojeće granice planiranih poslovnih zona pretežito zanatskih i/ili pretežito uslužnih, navedenih prema važećem Prostornom planu uređenja općine Selca i to:

 

Poslovna zona

 

Površina zone

(ha)

 

Izgrađeni dio zone (ha)

 

Neizgrađeni a

uređeni dio zone

(ha)

KUPINOVICA (K1)

7,37

-

-

PLIŠ (K4)

14,59

3,90

10,69

BUNJICE (K4)

0,69

0,69 

-

KOPRIVICE (K4)

2,27

2,27

-

KONOPICE (K4)

4,27

-

-

BENZINSKA POSTAJA (K1)

 

0,25

0,25

-

 

 U cilju bržeg gospodarskog razvoja u Prostornim planom će se odrediti i druge nove gospodarske zone koje su sadržane u Izmjenama i dopunama prostornog plana Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ", broj 9/13.), odnosno zone koje nisu prihvaćene u prethodnim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Selca a radi neusklađenosti s Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije. To se odnosi na slijedeće:

-    sunčana elektrana, koja se dijelom nalazi na području općine Selca a dijelom na području općine Pučišća,

-    istražno područje eksploatacije mineralnih sirovina sukladno namjeni prostora iz Prostornog plana SDŽ,

-    golf igralište površine 674,0 ha.

Preispitivanje odredbi za morske luke (luka otvorena za javni promet Sumartin i luka nautičkog turizma Žaganj Dolac) te ispravak uočene greške na području Puntinak (ispravak granice građevinskog područja).

Usklađenje sa Zakonom o prostornom  uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine te s Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije.

Prostorni plan obuhvaća područje Općine Selca.

 

Ocjena stanja u obuhvatu  Prostornog plana

U dosadašnjem prostornom razvoju općine Selca uočeno je spora i otežana realizacija gospodarskih - poslovnih zona. Jedan od uzroka tome je otežano rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu te niska razina komunalnog opremanja pojedinih zona. Dio proizvodnje vezane uz korištenje kamena obavlja se u neuvjetnim prostorima unutar građevinskog područja naselja što nepovoljno utječe na kvalitetu stanovanja i korištenja prostora u naselju ali i otežava proizvodnju. To  je naročito izraženo nakon prestanka rada pilane u Radonji i prestanka vađenja kamena iz postojećih kamenoloma u vlasništvu „Jadrankamena".

Radi značajnog smanjenja udjela proizvodnje i obrade kamena, nedovoljno razvijenog turizma i poljoprivrede potrebno je potaknuti i druge razvojne aspekte koji se nude kroz mogućnost gradnje sunčane elektrane i golf igrališta.

Predložene izmjene i dopune potrebno je ugraditi u tekstualni i grafički dio Prostornog plana uređenja općine Selca  i to kako slijedi:

 

I.     Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

II.    Grafički dio

1.     Korištenje i namjena površina,                                                            

        Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet                                                             1:25.000

2.1   Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav                             

        Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije                                                       1:25.000

2.2   Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav                           

        Vodoopskrba i odvodnja                                                                                     1:25.000

3.1    Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja primjene

        posebnih ograničenja u korištenju                                                                       1:25.000

3.2    Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene

        posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene

        planskih jera zaštite                                                                                             1:25.000

4.    Građevinska područja                                                                                           1:5.000

III.    Obvezni prilozi

A       Obrazloženje izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca                 

B       Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja

C      Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

D      Popis sektorskih dokumenata i propisa

E       Zahtjevi i mišljenja

F       Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

G      Evidencija postupka izrade i donošenja urbanističkog plana

H      Sažetak za javnost

 

 

Programska polazišta Prostornog plana

Temeljna zadaća Prostornog plana uređenja općine Selca je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije naselja, posebno gospodarske, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti.

S obzirom na složenost i dugotrajnost procedura izrade urbanističkih planova uređenja značajan praktični rezultat ovih izmjena i dopuna je revizija razgraničenja izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja svih naselja općine Selca. Time se znatno smanjuje potreba za izradom obveznih urbanističkih planova uređenja naselja.

Granice građevinskog područja naselja nisu izmijenjena, uz već ranije određeno izgrađeno građevinsko područje naselja određeno je neizgrađeno građevinsko područje naselja  te neizgrađeno a uređeno građevinsko područje naselja. Ispravljena je greška u granici građevinskog područja Puntinak - Selca.

Jedan od obveznih ciljeva ovih Izmjena i dopuna prostornog plana je usklađenje sa  Zakonom o prostornom uređenju te s izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik SDŽ, broj 9/13.).

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije određene su slijedeće nove zone i trase:

1.    Novo izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, površine 4,2 ha, ugostiteljsko turističke namjene na lokalitetu Bunje a namijenjeno je za gradnju kampa (T3) u blizini planiranog golfskog igrališta,

2.    Natjecateljsko golfsko igralište sa zgradama za turistički smještaj (R1gt), površine 613,85 ha, koje je formirano na sjeveroistočnom dijelu općine Selca, udaljenosti 25 m od obalne crte i izvan poljoprivrednog zemljišta (P2 i P3),

3.    Sunčana elektrana koja je smještena većim dijelom na području općine Pučišća i manjim dijelom na području općine Selca,

4.    Istražno područje mineralnih sirovina na području naselja Selca,

5.    Novoplanirana trasa obalne ceste Pučišća - Povlja.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Selca nije planirano eksploatacijsko polje Konopice radi formiranja gospodarske zone u neposrednoj blizini.

Za  izradu  Prostornog plana je izrađena posebna stručna podloga Državnog zavoda za zaštitu prirode „Podaci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranom područjima i područjima Ekološke mreže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca", Zagreb, travanj 2014. godine.

Nakon donošenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca  svoje zahtjeve su dostavila slijedeća javnopravna tijela (od ukupno 18 poziva za dostavu svojih zahtjeva javnopravnim tijelima):

-       HRVASTSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana (Klasa: 350-02/14-01/0000110, urbroj: 374-24-1-14-4, Split, 18. lipnja 2014. godine)

-       MINISTARTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša (Klasa: 350-02/14-01/45, urbroj: 512M3-020201-14-4, Zagreb, 16. svibnja 2014. godine)

-       MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE (Klasa: 612-07/14-57/80, urbroj: 517-07-2-2-14-3, Zagreb, 4. travnja 2014. godine)

-       HRVATSKE CESTE, Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu (Klasa: 350-02/14-01/80, urbroj: 345-312/517-2014-2/TZ, Zagreb, 12. ožujka 2014. godine)

-       HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., PRIJENOSNO PODRUČJE SPLIT (broj i znak: 300300201/343/GČ/IŠ, Split, 17. ožujka 2014. godine)

-       DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split (Klasa: 350-05/14-01/19, urbroj: 543-15-01-14-2, Split, 14. ožujka 2014.)

-       MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (Klasa: 350-02/14-01/174, urbroj: 525-07/0377-14-2, Zagreb, 27. veljače 2014. godine)

-       MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije (Klasa: 350-02/14-01/170, urbroj: 525-11/0893-14-2, Zagreb, 26. veljače 2014.)

-       HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Brač (Urbroj: BRA-2014-51, Supetar, 25. veljače 2014. godine)

-       HAKOM (Klasa: 350-05/14-01/60, urbroj: 376-120/KĆ-14-2 (JŠ), Zagreb, 25. veljače 2014. godine)

 

U skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Selca, Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije, zahtjevima javnopravnih tijela, Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima izmijenjeni su grafički i tekstualni dio Prostornog plana uređenja općine Selca.

Omogućena je rekonstrukcija postojećih zgrada, što uključuje i tzv. „legalizirane" zgrade unutar i izvan građevinskog područja, uz napomenu da je rekonstrukcija ograničena udaljenošću od obalne crte.