Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Odluka o uvođenju namjenske cijene vode

Odluka o uvođenju namjenske cijene vode

Na zadnjem računu Vodovoda Brač za mjesec kolovoz potrošači su imali priliku vidjeti novu stavku uključenu u račun. Radi se o naknadi za uređenje vodoopskrbe i odvodnje. Odluku pogledajte u nastavku

Na temelju članka 13. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca, broj 4/09) i

članka 52.-58. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva(NN, broj 153/09), Općinsko vijeće

Općine Selca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2010. godine, donosi

 

ODLUKU

o naknadi za financiranje građenja

objekata i uređaja infrastrukture

vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

 

Članak 1.

Svi potrošači vode koji su priključeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom,

na području Općine Selca, plaćaju 1,50 kn/m³ isporučene vode, za građenje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda za potrebe Općine Selca u

skladu sa Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 

Članak 2.

Iznos utvrđen u članku 1. ove Odluke, za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture, iskazivat će se u računu Vodovoda Brač d.o.o. - Supetar, za isporučenu

količinu pitke vode.

Članak 3.

Vodovod Brač d.o.o. - Supetar će sredstva iz članka 1. ove Odluke dostavljati na račun

Općine Selca.

Prikupljena sredstva mogu se upotrebljavati samo za predviđenu namjenu.

 

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Selca", a primjenjivat će se od 1.

kolovoza 2010. godine.

 

Klasa: 325-01/10-01/0029

Urbroj: 2104/07-01-01/10-01

Selca, 28. lipnja 2010. godine