Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Odluka o dodjeli stipendija

Odluka o dodjeli stipendija

Temeljem provedenog postupka javnog odabira stipendista u šk/ak 2013/14 godini načelnik Općine Selca uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća objavljuje pospis stipendista - učenika / studenata

 

             REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

                 OPĆINA SELCA

             OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:602-01/14-01/0001

Urbroj:2104/07-02-01/14-01

Selca, 10. siječnja 2014. godine

 

Na temelju članka 47.Statuta Općine Selca („ Službeni glasniku Općine Selca" br.3/13), članka 9. Odluke o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata, te uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Selca , danu na 4.sjednici Općinskog vijeća  Općine Selca , održane dana 23.12. 2013.godine, Načelnik Općine Selca dana 10. siječnja 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Selca za školsku/akademsku godinu 2013./2014.

I.

            Odluka o dodjeli stipendija učenicima i redovnim studentima sa područja Općine Selca za školsku/akademsku godinu 2013./2014. donosi se za sve kandidate kojima je ista dodijeljena sukladno provedenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013./2014. objavljenog 21. studenoga (KLASA:602-01/13-01/0003, URBROJ:2104/07-01-02/13-02).

            Sukladno prijedlogu Komisije za dodjelu stipendija koji je predložen prema Rang listi prijavljenih kandidata za stipendiranje u 2013/14 godini od 18.prosinca 2013.godine Općina Selca dodjeljuje stipendije učenicima i studentima s područja Općine Selca za školsku/akademsku godinu 2013/2014 kako slijedi:

UČENICI

 

Redovne stipendije

1.      Igor Zlatar (Graditeljska škola I. godina) - prosjek 5,00

2.      Ivan Vuković (Gimnazija III. godina) - prosjek 5,00

 

Socijalne stipendije

1.      Kristina Pučo (Gimnazija I. godina) - prosjek 5,00

2.      Doris Mišetić (Gimnazija I. godina) - prosjek 4,64

 

 

 

STUDENTI

 

Redovne stipendije

1.      Stjepana Fistanić (PMF Zagreb I. godina) - prosjek 5,00

2.      Adriana Mamić (Filozofski fakultet Split I. godina) - prosjek 4,92

3.      Loris Bulić (Građevinski fakultet Split I. godina) - prosjek 4,64

4.      Ružica Tokalić (Medicinski fakultet IV. godina) - prosjek 4,55

Socijalne stipendije

1.      Marija Štambuk (Stomatologija Zagreb - II. godina) - prosjek 3,44

 

II.

Visina učeničke stipendije utvrđuje se u visini od  350,00 kuna, a studenske u visini od 500,00 kuna mjesečno.

III.

            Sa svakim učenikom i redovitim studentom kojem je dodijeljena stipendija Općine Selca, Općinski načelnik Općine Selca zaključuje ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Općine Selca i učenika odnosno redovitog studenta.

       Ugovor o dodjeli stipendija zaključuje se samo za ovu školsku godinu, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci i to od 01.rujna 2014.godine pa do kraja lipnja 2014. god, te se neće obnavljati ukoliko korisnici potpore ne budu ispunjavali kriterije propisane Odlukom za dodjelu stipendija Općine Selca i drugim aktima koja će važiti, odnosno čije će se odredbe primjenjivati u trenutku raspisivanja natječaja za slijedeću školsku godinu 2014/2015.

 

IV.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Selca.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

  Ivan Marijančević