Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Objava Oglasa za radno mjesto pometača

Objava Oglasa za radno mjesto pometača

Jedinstveni upravni odjel Općine Selca raspisuje Oglas za radno mjesto pometača u naselju Povlja i Sumartin (po jedan izvršitelj) na određeno vrijeme.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   S E L C A

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca

info@selca.hr www.selca.hr

 

Klasa:112-01/12-01/0002

Urbroj: 2104/07-03-01/12-01

Selca, 25. travnja 2012. godine

 

Na temelju članka 29., a vezano za čl.19.i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08i 61/2011 )i  članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca ( „Službeni glasnik Općine Selca", broj 2/08), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca , raspisuje 25. travnja 2012.godine

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme 2 (dva) namještenika/ice, na radno mjesto pometač/ica u Općini  Selca- ( mjesto Povlja -jedan izvršitelj, mjesto Sumartin -jedan izvršitelj)

Pometač:

- održava, čisti i uređuje javne površine na području Općine Selca (zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvorene odvodne kanale, trgove, dječja igrališta i groblja) - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Opći uvjeti za prijam u službu:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- NKV- SSS

- položen vozački ispit B kategorije

- najmanje 12 mjeseci radnog staža

U oglasu mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Osoba se prima u službu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu: 6 mjeseci, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa bit će provedena prethodna provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

-          životopis

-          preslik domovnice

-          dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

-           preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, potvrde ili preslik dokumenata (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojih je vidljiv radni staž

-          preslik vozačke dozvole

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br, 86/08), ne starije od 6 mjeseci

-          vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi

( Narodne novine broj 86/08)

-          dokaz o zdravstvenoj sposobnosti koju će pribaviti samo kandidat koji bude izabran.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati , a urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na HZZZ, Ispostava Supetar na adresu: Općina  Selca, Trg Stjepana Radića 5,  21 425 Selca, s naznakom: » Povjerenstvu za provođenje oglasa za prijam namještenika na određeno vrijeme «.

Na web stranici Općine Selca www.selca.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti i vještina te ostale informacije o postupku provođenja oglasa. Na navedenoj stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere sposobnosti i vještina  kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

O rezultatima oglasa svi kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

          PROČELNIK

 UPRAVNOG ODJELA

 

                                                                                 Drago Štambuk, dipl.oec., v.r.