Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Novosti oko našeg prvog EU projekta Selca kulturno srce Brača

Novosti oko našeg prvog EU projekta Selca kulturno srce Brača

U nastavku donosimo kratki pregled aktivnosti trenutno najznačajnijeg projekta naše Općine

Priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine - Selca - kulturno srce Brača, koji se financira uz pomoć operativnog programa konkurentnost i kohezija (EU fondovi), koji ugovor je potpisan krajem prošle godine trenutno je u fazi izvršenja ugovorenih usluga.

Naime usvojenim Planom nabave predviđene su aktivnosti sa zadanim rokovima koje za cilj imaju prikupljanje nedostatne dokumentacije za prijavu projekta na B fazu, odnosno realizaciju i to u prvoj polovini sljedeće 2018. godine.

Trenutno je ugovorena izrada kompletne dokumentacije koja uključuje projektiranje nekretnine Didolića dvori, Parka Tolstoj, Crkve Krista Kralja i Crkve Gospe Karmelske.

S obzirom da je Općina Selca u međuvremenu uknjižila i Narodni dom „Sokolanu" u Selcima, za istu samostalno pripremamo potrebnu dokumentaciju kako bi mogli i ovaj vrijedan objekt prijaviti za obnovu.

Kako bi stekli bolji uvid u sve ono što radimo, u sklopu ovog projekta ugovorili smo izradu sljedeće dokumentacije:

Potrebna studijska dokumentacija:

- Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi

- Plan upravljanja kulturnom baštinom Općine Selca

- Idejno rješenje za Sustav praćenja posjetitelja

- Komunikacijska strategija integriranog programa kulturne baštine Općine Selca

Potrebna projektna dokumentacija:

- Idejni projekt - Z-5584 - Didolića Dvori

- Ispitivanje konstrukcije - Z-5584 - Didolića Dvori

- Arhitektonski snimak - Z-5584 - Didolića Dvori

- Geotehnički elaborat - Z-5584 - Didolića Dvori

- Konzervatorski elaborat - Z-5584 - Didolića Dvori

- Idejni projekt rekonstrukcije - Z-5584 - Didolića Dvori

- Glavni projekt rekonstrukcije- Z-5584 - Didolića Dvori

- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Z-5584 - Didolića Dvori

- Projekt uređenja okoliša - Z-5584 - Didolića Dvori

- Projekt opreme - Turistički info centar - Z-5584 - Didolića Dvori - Turistički info centar

- Projekt opreme - Spomen sobe Didolić i Kukučin, izložbeni galerijski prostori - Z-5584 - Didolića Dvori - izložbeni galerijski prostori Arheološkog nalazišta „Bunje"

- Projekt opreme - Multifunkcionalna dvorana s radionicama - Z-5584 - Didolića Dvori

- Projekt opreme - Restoran s terasom - Z-5584 - Didolića Dvori

- Projekt opreme - Suvenirnica i trgovina autohtonih proizvoda - Z-5584 - Didolića Dvori - Suvenirnica i trgovina autohtonih proizvoda

- Projekt opreme - Referentna zbirka knjiga Josipa Tabaka - Z-5584 - Didolića Dvori  

- Geodetski projekt - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Ispitivanje konstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Arhitektonski snimak - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Konzervatorski elaborat - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Idejni projekt rekonstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Glavni projekt rekonstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Projekt uređenja okoliša - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Projekt opreme - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske

- Geodetski projekt - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Ispitivanje fizike zgrade - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Ispitivanje stabilnosti stubišta - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Arhitektonski snimak - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Konzervatorski elaborat - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Idejni projekt rekonstrukcije - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Glavni projekt rekonstrukcije - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Izvedbeni projekt s troškovnicima - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Projekt uređenja okoliša - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Projekt opreme - RST-1527 - Crkva Krista Kralja

- Geodetski projekt - Park Tolstoj - Hortikultura

- Geotehnički elaborat - Park Tolstoj - Hortikultura

- Elaborat ispitivanje stabilnosti zidova - Park Tolstoj - Hortikultura

- Arhitektonski snimak - Park Tolstoj - Hortikultura

- Snimak stanja hortikulture - Park Tolstoj - Hortikultura

- Idejni projekt rekonstrukcije i uređenja - Park Tolstoj - Hortikultura

- Glavni projekt rekonstrukcije i uređenja - Park Tolstoj - Hortikultura

- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Park Tolstoj - Hortikultura

- Projekt hortikulture - Park Tolstoj - Hortikultura

- Projekt dječjeg igrališta - Park Tolstoj - Dječje igralište

- Projekt opreme - pozornica na otvorenom - Park Tolstoj - Pozornica na otvorenom

- Upravljanje projektom - Z-5584 - Didolića Dvori

Izradu projektno tehničke dokumentacije obnove najzahtjevnije zgrade „Didolića dvora" izrađuje Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Da smo na dobrom putu potvrdila je u Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata EU-a (SAFU), koja je obavila reviziju poslovanja i nije utvrdila nikakva odstupanja odnosno nepravilnosti.

Kroz ovaj projekt planira se revitalizirati, obnoviti i staviti u funkciju iznimno vrijedna općinska imovina koja godinama stoji prazna, devastirana i napuštena. Vrijednost ugovorene dokumentacije iznosi 2.734.225,00 HRK, a prve procjene B faze (realizacije projektnih aktivnosti) iznose cca. 65-70 milijuna kuna.

Također vrijedi napomenuti da EU sufinancira plaće djelatnika koji su aktivno uključeni u realizaciju projekta, plaću načelnika kao voditelja projekta s 50%, a plaće stručnih službi (pročelnik, računovotkinja i voditelja komunalne službe s 30%).

Ubrzo ćemo vas detaljnije obavijestiti o svoj do sada izrađenoj projektno - tehničkoj dokumentaciji kao i rezultatima projektiranja Didolića, Parka Tolstoj, Crkava i Narodnog doma Sokolane s nešto opširnijim opisom predviđenih novih sadržaja koji se planiraju izgraditi i staviti u upotrebu u nadolazećem razdoblju.

 

Foto: Didolića dvori u Selcima, rujan 2017.