Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Natječaj za stipendiranje učenika 2018-19

Natječaj za stipendiranje učenika 2018-19

Rok za podnošenje prijava je 28. veljače 2019. godine

Klasa: 602-01/19-01/0003

Urbroj: 2104/07-02-01/19-01

Selca, 28. siječnja 2019. godine

 

Temeljem članka 6. Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca („Službeni glasnik" Općine Selca broj 06/14), članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Selca, te Zaključka Načelnika Općine Selca od 22. siječnja 2019., Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima

s područja općine Selca za školsku/akademsku godinu 2018./2019. g.

  

I.

Za školsku/akademsku godinu 2018./19. dodijelit će se stipendije za studente u visini od 800,00 kuna te za učenike u visini od 500,00 kuna mjesečno i to:

 

- 2 stipendije za darovite učenike 1. razreda srednje škole,

- 2 stipendije za darovite studente I. godina studija,

- 2 stipendije za darovite učenike (od 2. razreda srednje škole),

- 2 stipendije za darovite studente (od II. godine studija),

 

- 2 stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja (od 2. r.  srednje škole),

- 4 stipendije za učenike Klesarske škole Pučišća (od 1. do 4. razreda),

- 2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja (od II. godine studija),

 

- 4 stipendije za učenike slabijeg socijalnog stanja, (od 2. razreda srednje škole),

- 4 stipendije za studente slabijeg socijalnog stanja (od II. godine studija).

 

1/ Pravo na stipendiju iz točke I. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti učenici srednjih

škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Selca;

- redoviti učenici srednje škole odnosno redovni studenti sveučilišnog / stručnog studija,

- daroviti učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,50; studenti s

postignutim uspjehom 4,10 u prethodnoj godini studija (učenici najmanje drugog razreda srednje škole odnosno studenti od druge godine studija),

 - daroviti učenici prvog razreda srednje škole - opći uspjeh (prosjek ocjena) od V. do VIII. razreda osnovne škole najmanje 4,80, studenti prve godine - opći uspjeh (prosjek ocjena u posljednja dva razreda srednje škole) najmanje 4,80

- učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenici slabijeg socijalnog stanja s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu od najmanje 2,50;

- studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja i studenti slabijeg socijalnog stanja s postignutim uspjehom od najmanje 2,50 u prethodnoj godini studija;

- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina;

- učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.).

 

Deficitarna zanimanja:

Lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2018./19. utvrđena je posebnom Odlukom koja se donosi za svaku školsku godinu pojedinačno.

2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I. ovog natječaja:

- opći uspjeh

- deficitarnost zanimanja

- materijalni, socijalni status i zdravstveni status

3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

1. potvrdu o prebivalištu,

2. rodni list (presliku),

3. domovnicu (presliku),

4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,

5. ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove za prethodnu godinu studija (2017/18.),

6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici općine Selca www.selca.hr ),

7. službenu potvrdu o prihodima članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2018.g. izdanu i ovjerenu od strane poslodavca ili HZMO-a,

8. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,

- ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju

bodove,

9. potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,

10. potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu,

11. rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,

12. odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava),

13. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2017./18. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje).

 

II.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u JUO Općine Selca ili na Internet stranicama Općine Selca www.selca.hr  kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

III.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave i dostavlja se na adresu:

 

 

Općina Selca, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija,

Trg Stjepana Radića 5 - 21425 Selca, s naznakom

„NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA".

 

IV.

Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Općine Selca i na Internetskim stranicama u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave.

 

V.

Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju retroaktivno za razdoblje: učenici od 01. rujna 2018. do 30. lipnja 2019.g., a studenti od 01. listopada 2018.g. do 30. rujna 2019. g.

 

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA, TE NE POSTOJI MOGUĆNOST NAKNADNE DOSTAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE!

Pravilnik o dodjeli stipendija preuzmite ovdje.

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ivan Marijančević, v.r.