Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Natječaj za stipendiranje 2015-16

Natječaj za stipendiranje 2015-16

Obavijest o raspisanom natječaju za stipendiranje učenika i studenata u 2015/16 godini (Natječaj je otvoren do zaključno 14. ožujka 2016.)

Temeljem članka 6. Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca („Službeni glasnik" Općine Selca broj 06/14) i članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Selca, Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima

s područja općine Selca za školsku/akademsku godinu 2015./2016.g.

 

I.

Za školsku/akademsku godinu 2015./2016. dodijelit će se stipendije za studente u visini od 800,00 kuna te za učenike u visini od 500,00 kuna mjesečno i to:

- 2 stipendije za darovite učenike prvog razreda srednje škole,

- 2 stipendije za darovite studente prve godina studija,

- 2 stipendije za darovite studente (od II. godine studija),

- 2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja (od II. godine studija),

- 2 stipendije za studente slabijeg socijalnog stanja (od II. godine studija),

- 2 stipendije za darovite učenike (od 2. razreda srednje škole),

- 2 stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja (od 2. r.  srednje škole),

- 2 stipendije za učenike slabijeg socijalnog stanja, (od 2. razreda srednje škole).

 

1/ Pravo na stipendiju iz točke I. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Selca;

- redoviti učenici srednje škole odnosno redovni studenti sveučilišnog / stručnog studija,

- daroviti učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,50; studenti s postignutim uspjehom 4,10 u prethodnoj godini studija (učenici najmanje drugog razreda srednje škole odnosno studenti od druge godine studija),

 - daroviti učenici prvog razreda srednje škole - opći uspjeh (prosjek ocjena) od V. do VIII. razreda osnovne škole najmanje 4,80, studenti prve godine

- opći uspjeh (prosjek ocjena u posljednja dva razreda srednje škole) najmanje 4,80

- učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenici slabijeg socijalnog stanja s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu od najmanje 2,50;

- studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja i studenti slabijeg socijalnog stanja s postignutim uspjehom od najmanje 2,50 u prethodnoj godini studija;

- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina;

- učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.).

 

Deficitarna zanimanja:

Lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2015./2016. utvrđena je posebnom Odlukom koja se donosi za svaku školsku godinu pojedinačno.

 

2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I. ovog natječaja:

 

- opći uspjeh

- deficitarnost zanimanja

- materijalni, socijalni status i zdravstveni status

 

3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

 

1. potvrdu o prebivalištu,

2. rodni list (presliku),

3. domovnicu (presliku),

4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,

5. ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu

obrazovne ustanove za prethodnu godinu studija (2014/15.),

6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici općine Selca),

7. službenu potvrdu o prihodima članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.g. izdanu i ovjerenu od strane poslodavca ili HZMO-a,

8. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,

- ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju bodove,

9. potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,

10. potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu,

11. rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,

12. odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava),

13. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2014./2015. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje).

II.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u JUO Općine Selca ili na Internet stranicama Općine Selca www.selca.hr  kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

III.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave i dostavlja se na adresu:

 

Općina Selca, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija,

Trg Stjepana Radića 5 - 21425 Selca, s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA".

 

IV.

Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Općine Selca i na Internetskim stranicama u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave.

 

V.

Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju za razdoblje: učenici od 01.rujna 2015. do 30. lipnja 2016.g., a studenti od 01. listopada 2015.g. do 30. rujna 2016. g.

 

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA TE NE POSTOJI MOGUĆNOST NAKNADNE DOSTAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE!

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Marijančević 

***************************************************

DODATNE UPUTE

Kako bi vam olakšali sami proces prijave na Natječaj upujuju se kandidati na Čl. 15. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br. 03/16) koji glasi:

Na temelju javnog natječaja kandidati Povjerenstvu podnose Zahtjev za dodjelu stipendija na propisanim obrascima. Uz Zahtjev za dodjelu stipendija kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju ovisno o kategoriji u kojoj se prijavljuju:

 

A) DAROVITI UČENICI I STUDENTI

1. Potvrda o prebivalištu kandidata

2. Rodni list (preslika)

3. Domovnica (preslika)

4. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje

5. Svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija

6. Dokaz o ranije završenom školovanju (potvrda od strane škole ) samo za učenike

7. Dokaz - potvrda od strane matičnog visokog učilišta/fakulteta da se student nalazi među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija u akademskoj godini koja prethodi godini za koju se objavljuje natječaj,

8. Dokazi o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na natjecanjima te objavljenim radovima (preslika diplome, priznanja, pohvalnice) za posljednja dva završna razreda ili godine studija.

 

B) UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA TE UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA

1. Potvrda o prebivalištu kandidata

2. Rodni list (preslika)

3. Domovnica (preslika)

4. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje

5. Potvrda o redovnom školovanju za brata/ sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu

6. Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija

7. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio Zahtjeva)

8. Potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 1. 01. do 30. 09. tekuće godine izdana i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

9. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

10. Elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

11. Potvrda Porezne uprave za proteklu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti

12. Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu

13. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta za teže kronične bolesti kandidata za 70% i više invaliditeta ili članova uže obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, brat, sestra) za 80% i više invaliditeta

14. Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale, nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate ili nestale: izjava)

15. Ostala dokumentacija koju zatraži Povjerenstvo.

Svi obrasci, lista deficitarnih zanimanja, Pravilnik i tekst natječaja dostupni su na Službenoj web stranici Općine Selca a mogu se potražiti ovdje.