Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Natječaj za dodjelu stipendija 2009/10

Natječaj za dodjelu stipendija 2009/10

Dragi učenici i studenti, obaviještavamo vas da smo raspisali natječaj za dodjelu stipendija u šk./ak. 2009/10 god. Pozivamo vas, ukoliko zadovoljavate uvjete da se javite i postanete naš stipendist!


 

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

          O P Ć I N A   S E L C A

            OPĆINSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za provođenje natječaja

za stipendiranje učenika i studenata

Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca

 

Klasa: 602-01/09-01/0003

Urbroj: 2104/07-01-02/09-01

Selca, 1. listopada 2009. godine

 

 

 

Temeljem Odluke o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata («Službeni glasnik Općine Selca», broj 3/07), Povjerenstvo za provođenje natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Općini Selca, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za stipendiranje učenika i studenata

u školskoj godini 2009/2010.

 

 

 BROJ I VISINA STIPENDIJA:

 

-         2 ( dvije ) stipendije za učenike srednjih škola na području Republike Hrvatske

u visini 350,00 kuna mjesečno, po kriteriju školskog akademskog uspjeha;

-         2 ( dvije ) stipendije za studente koji se školuju na visokim učilištima na području

Republike Hrvatske u visini 500,00 kuna mjesečno, po kriteriju školskog akademskog uspjeha.

-         2 (dvije) stipendije za učenike srednjih škola na području Republike Hrvatske po kriteriju socijalnog statusa u visini 350,00 kuna mjesečno,

-         2 (dvije) stipendije za studente koji se školuju na području Republike Hrvatske po kriteriju socijalnog statusa u visini 500,00 kuna mjesečno.

 

UVJETI NATJEČAJA:

 

a)      Pravo sudjelovanja na natjecanju za učeničke stipendije po kriteriju školskog akademskog uspjeha imaju redoviti učenici prve godine srednje škole čiji prosjek ocjena iz zadnje godine osnovnog obrazovanja iznosi 4,50 , a druge, treće i četvrte godine srednje škole čiji prosjek iz prethodne godine iznosi najmanje 4,50.

 

b)      Pravo sudjelovanja na natjecanju za studentske stipendije po kriteriju školskog akademskog uspjeha imaju redovni studenti prve godine studija koji su postigli prosječnu ocjenu zadnjeg razreda srednje škole najmanje 4,5 druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 3,00.

 

c)      Pravo sudjelovanja na natječaju za učeničke stipendije po kriteriju socijalnog statusa imaju redovni  učenici srednje škole čija prosječna ocjena prethodnog razreda škole je najmanje 3,50, a ako su učenici prvog razreda srednje škole prosječna ocjena završnog razreda osnovne škole mora biti najmanje 4,0.

 

d)      Pravo sudjelovanja na natječaju za studentske stipendije po kriteriju socijalnog statusa imaju redoviti studenti s ukupnim prosjekom ocjena od najmanje 2,50, a ako su studenti prve godine studija moraju imati prosječnu ocjenu zadnjeg razreda srednje škole najmanje 3,50.

 

e)      Za učenike i studente pod c) i d) vrijede sljedeći uvjeti:

 

-         učenik odnosno student je dijete samohranog roditelja ili je bez roditelja,

-         učenik, student odnosno roditelj ili osoba koja ga uzdržava, ostvaruje pomoć za uzdržavanje ili koji drugi oblik pomoći temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb,

-         prosječni neto  prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 100% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema važećim propisima Republike Hrvatske na dan raspisivanja natječaja.

 

f)        Povjerenstvo ima pravo prosuditi o socijalnom statusu pojedinog učenika - studenta drugačije od onog što pokazuju dokumenti.

Stipendije se neće dodijeliti onim učenicima - studentima čiji roditelji - skrbnici ne podmiruju obveze prema Općini Selca.

 

 

Svi sudionici Natječaja moraju imati prebivalište na području Općine Selca najmanje 5 ( pet ) godina prije objavljivanja natječaja.

 

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji se obrazuju uz rad kao i učenici i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

Molbi za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 

-         preslik domovnice ili osobne iskaznice,

-         potvrdu o mjestu prebivališta u zadnjih pet godina,

-         potvrda o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

-         izjavu da nisu korisnici stipendije po bilo kojem osnovu,

-         priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s natjecanja iz prethodne godine,

-         dokaz o prosjeku ocjena za proteklu-e godinu-e,

-         preslik rješenja Centra za socijalnu skrb (ponude temeljem točke c) i d)),

-         potvrdu poslodavca o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja tri mjeseca odnosno tri mirovinska odreska u posljednja tri mjeseca, koja prethode mjesecu u kojem je podnijeta prijava, za sve zaposlene članove domaćinstva i umirovljenike(ponude temeljem točke c) i d)),

-         drugu dokumentaciju koju je ovlašteno zatražiti Povjerenstvo po pregledu prijava na natječaj.

 

Studenti i đaci koji upisuju redovnu godinu, a dobivali su stipendiju općine Selca za đake odnosno studente, ne trebaju dostaviti domovnicu i uvjerenje MUP-a o prebivalištu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od objave Natječaja

na oglasnoj ploči Općine Selca  na adresu :

 

OPĆINA SELCA

( Povjerenstvu za provođenje

Natječaja za stipendiranje učenika i studenata).

21425 Selca

 

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

 

O rezultatima Natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke.

 

Ovaj Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Selca 1. listopada 2009. godine kao i naslužbenoj web stranici Općine Selca, www.selca.hr

 

 

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

                                                                                  Adi Neimarlija, prof., v.r.