Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Javna rasprava

Javna rasprava

Najava javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   S E L C A

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca

www.selca.hr  info@selca.hr

 

Klasa: 350-02/16-01/0032

Urbroj: 2104/07-02-01/16-01

Selca,  29. listopada  2016. godine

 

Na temelju članka 96. točka 4. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga III  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca za javnu raspravu, (KLASA: 350-02/16-01/0029 , URBROJ: 2104/07-02-01/16-01od 24. listopada 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Selca, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Selca 

I.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Selca, (u daljnjem tekstu: Plan).

Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela (Odredbi za provođenje, obrazloženja, sažetka te kartografskog dijela).

II.

Javna rasprava trajat će 8 dana i to od 07. do 14. studenoga 2016. godine.

III.

Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Selca na adresi Trg Stjepana Radića 5 u Selcima,  svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati i na web stranicama Općine Selca (www.selca.hr).

IV.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u zgradi Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, dana 10. studenoga 2016. godine s početkom u 09,00 sati.

V.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

1. Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21 425 Selca

2. Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:

- Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu,

- Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 10.studenog 2016. godine,

- Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21 425 Selca.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca zaključno s 14. studenog 2016. godine. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Razmotrit će se samo one primjedbe koje su vezane uz Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna PPU Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca", broj 1/2016 i 5/2016).

 

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA  

Drago Štambuk, dipl. oec., v.r.