Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Javna rasprava o Prostornom planu Općine Selca

Javna rasprava o Prostornom planu Općine Selca

Javna rasprava traje od 14. do 28. studenog a izlaganje će biti održano 20.11.2009. u kino dvorani Selca s početkom u 18,00h. Dodatne informacije možete zatražiti putem telefona (021)622-663.

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

          O P Ć I N A   S E L C A

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

    Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca

opcina-selca@inet.hr  info@selca.hr

                 www.selca.hr

 

Klasa: 350-02/09-01/0081

Urbroj: 2104/07-03-01/09-01

Selca, 2. studenoga 2009. godine

 

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br.76/07 i 38/09) i članka 10. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", broj 4/09),   Jedinstveni upravni odjel Općine Selca, 

 

objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Selca

 

  1. Javna rasprava trajat će od 14. 11. do 28. 11. 2009. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca može se izvršiti radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati, u vijećnici Općine Selca.
  3. Javno izlaganje održat će se 20. 11. 2009. godine (petak) u 18,00 sati u kino dvorani u Selcima.
  4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime te adresu podnositelja, a dostavljaju se Općini Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca, do zaključno 28. 11. 2009. godine.
  5. Ako u određenom roku građani, udruge i drugi sudionici javne rasprave  ne dostave primjedbe ili one nisu čitko napisane neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  6. Obavještavaju se građani koji su već prije dostavljali primjedbe na Izmjene i dopune Prostornog plana, čija je izrada obustavljena, da mogu dostaviti ponovo svoje primjedbe, ako ih imaju na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana.

 

                                                                                                                                                                      Općina Selca