Javni poziv - Božićni sajam u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Javni poziv - Božićni sajam u Selcima


Obavijest o proglašenju Božićnih sajmenih dana


 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, čl. 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br.  85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 46. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", br. 03/13 ), Načelnik Općine Selca dana 10. prosinca 2021. godine donosi


O D L U K U


o proglašenju Božićnih sajmenih dana


u vremenu od 15. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. godine


 


Članak 1.


Proglašavaju se Božićni sajmeni dani u Selcima na slijedećim mjestima:


-              u dvorištu Palače Didolić na platou sa lijeve strane,


-              na prostoru ispred kino dvorane Selca,


-              šetalište Rajka Štambuka.


Članak 2.


Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i sl., kao sastavni dio sajmenih događanja u navedenom terminu za događanja iz članka 1. može se vršiti u vremenu održavanja manifestacije, a najranije s početkom u 16,00 sati i najdulje do 24,00 sata. Za postavljanje kioska i štandova plaća se naknada u iznosu od 5kn / m² zauzete površine dnevno.


 


Članak 3.


„Božićne kućice“- kioske zainteresirani mogu postaviti na lokacijama iz Članka 1. Odluke. Najveća dopuštena površina kućica je 10 m². Zainteresirani subjekti pisanim putem podnose Općini Selca zahtjev za postavljanje kućica i štandova. Za slučaj da se za istu lokaciju prijavi više zainteresiranih donijet će se odluka o najpovoljnijem subjektu temeljem kriterija za dodjelu u zakup javnih površina.


 


Članak 4.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Selca“.


 


KLASA: 335-01/21-01/0018


URBROJ: 2104/07-02-01/21-01


Selca, 10. prosinca 2021. godine


OPĆINSKI NAČELNIK


Ivan Marijančević, v.r. 
Natrag
scroll to top