Strategija razvoja turizma općine Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Strategija razvoja turizma općine Selca


Poziv za ispunjavanje anketnog upitnika!


 

Nakon što je prošle godine izrađena i javno objavljena krovna Strategija razvoja Općine Selca za razdoblje 2015-2020, pristupili smo izradi Strategije razvoja turizma općine Selca.


Općina Selca svoj je razvoj temeljila ponajprije na poljoprivredi, vinogradarstvu, ribarstvu, maslinarstvu te industriji kamena. No, promjene uzrokovane prije svega bolesti vinove loze te stagnacijom kamene proizvodnje uvjetovale su promišljanje novih uporišta razvoja, a turizam se prirodno nametnuo kao odličan izbor za budući razvoj općine. Trenutno, turizam istočne strane otoka Brača nazaduje u odnosu na ostale dijelove otoka, unatoč svojoj bogatoj prirodnoj i kulturnoj resursnoj osnovi. Turizam općine Selca oslanja se ponajprije na individualne napore pojedinih turističkih djelatnika odnosno ugostiteljskih objekata koji razvijaju ruralni turizam, gastronomski turizam i slično. Kako bi se efekt njihova rada multiplicirao, potrebno je osigurati kompletnu turističku i komunikacijsku infrastrukturu koja će općinu Selca kao destinaciju prikladno prezentirati na tuzemnim i inozemnim tržištima, ali i kreirati nove sadržaje kojima će proširiti turističku ponudu općine Selca. Upravo zato, nužna je izrada strategije turističkog razvoja općine Selca, koja podrazumijeva promišljeno planiranje održivog razvoja destinacije.


Cilj izrade strategije turističkog razvoja općine Selca jest kreiranje smjernica turističkog razvoja općine Selca kao turističke destinacije u usponu, te izrada akcijskog plana implementacije same strategije, kroz specificiran niz aktivnosti. Strategija razvoja turizma općine Selca treba biti ključni dokument na kojem će se temeljiti sve turističke aktivnosti u periodu na koji se strategija odnosi.


Prilikom izrade strategije razvoja turizma općine Selca nužno je koristiti se uobičajenim metodološkim postupcima koji se koriste pri izradi razvojnih planskih dokumenata s područja turizma, a to uključuje (i nije limitirano na) anketna istraživanja, obilazak terena, savjetovanja i fokus grupe.


 


Usluga izrade strategije turističkog razvoja općine Selca sastoji se od sljedećih elemenata:  • Analiza postojećeg (unutarnjeg i vanjskog) stanja turističkog razvoja u općini Selca;

  • Analiza postojećih (turističkih) resursa općine Selca;

  • Provedba istraživanja o stavovima i potrebama lokalne zajednice u kontekstu turističkog razvoja;

  • Definiranje nove razvojne vizije turizma za područje općine Selca;

  • Definiranje osnovnih marketinških smjernica koje su u funkciji postizanja;

  • Definiranje akcijskog plana za implementaciju strategije turističkog razvoja;

  • Izrada smjernica za brendiranje općine Selca kao turističke destinacije;

  • Definiranje osnovnih promocijskih aktivnosti s posebnim naglaskom na e-marketing;


U izradu strategije razvoja turizma u općini Selca nužno je uključiti sve interesne skupine, kao i opću javnost, kako bi se stekla cjelovita slika potreba lokalne zajednice, ali i mogućnosti za implementaciju planiranih aktivnosti predviđenih budućim akcijskim planom.


Strategija razvoja turizma općine Selca mora biti usklađena sa nacionalnom strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske kao i drugim relevantnim strategijama i dokumentima.


NAČIN USVAJANJA STRATEGIJE


Faze izrade i usvajanja strategije bit će sljedeće:


1)       Izrada projektnog zadataka | veljača 2017.


2)       Odobravanje projektnog zadatka od strane Općine Selca | ožujak 2017.


3)       Izrada prijedloga Strategije i javno savjetovanje | studeni 2017.


4)       Usvajanje Strategije razvoja turizma općine Selca | prosinac 2017.


Nakon predstavlanja same metodologije izrade strategije, kreće se u istraživački dio posla koji između ostalog predviđa objavu anketnog upitnika za sve zainteresirane dionike koji vam je dostupan ovdje.


Vjerujemo da ćete izdvojiti dio svog slobodnog vremena i aktivno sudjelovati u izradi strategije razvoja turizma Općine Selca.Natrag
scroll to top