Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Javni poziv - sadni materijal 2019.

Javni poziv - sadni materijal 2019.

Općina Selca u suradnji s SDŽ planira nabavku sadnog matzerijala te poziva poljoprivrednike na iskaz interesa.

J A V N I   P O Z I V

Općina Selca sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2019. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada.

Pozivamo zainteresirane poljoprivredne proizvođače s područja Općine Selca da se prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2019. po principu plaćanja: Splitsko - dalmatinska županija, Općina Selca i krajnji korisnik po 1/3 od ukupnog iznosa.  Maksimalan iznos potpore po korisniku potpore iz sredstava Proračuna Općine Selca iznosi 5.000,00 kuna.

Program ima za cilj podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze, maslina i voća. Krajnji korisnici sredstava mogu biti isključivo poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imaju:

  • prebivalište i sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Selca,
  • namjeru zasaditi najmanje 0,1ha zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine,
  • namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala maslina odnosno voća.

Prijave će se zaprimati u zgradi Općinske uprave u Selcima, Trg Stjepana Radića 5, Selca. Uz prijavni obrazac se podnosi sljedeća dokumentacija:

1. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji (pravne osobe),

2. preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,

3. preslika posjedovnog lista ili ugovora za zemljište na kojem će se obaviti sadnja prijavljenog sadnog materijala.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 19. OŽUJKA 2019.

Klasa: 320-01/19-01/0008

Urbroj: 2104/07-02-01/19-01

Selca, 20. veljače 2019. godine

 

Općinski načelnik

Ivan Marijančević